PiemÄ“ram izmantota
Datu krÄ�tuves ā€˛JÅ«ras piekraste LatvijÄ�ā€¯
Alda Auziņa veidot� karte.
Lapas p�rveide, paskaidrojumi, stilu lapa: K�rlis Kalvi�kis.
              Ainaži    
                     
                Kuiviži    
  Kolka               SalacgrÄ«va  
                              SvÄ“tciems  
            Mazirbe                 Vitrupe  
        MiÄ·eļtornis Lielirbe   Melnsils                  
      OvÄ«Å�i         Ä¢ipka                
                Roja             TÅ«ja  
                                 
    Ventspils             UpesgrÄ«va              
                    MÄ“rsrags            
                              Saulkrasti  
    Užava               BÄ“rzciems            
                                 
                  Engure       Carnikava    
    SÄ�rnate             Ķesterciems       Mangaļsala    
                    ApÅ�uciems     Buļļusala RÄŖGA    
  JÅ«rkalne                   Lapmežciems Sloka Dzintari      
                      Ķemeri          
PÄ�vilosta                                
                                 
       

Å is piemÄ“rs ir aizgÅ«ts no Alda Auziņa izveidotÄ�s datu krÄ�tuves projetam ā€˛Piekrastes biotopu aizsardzÄ«ba un apsaimniekoÅ�ana LatvijÄ�ā€¯.

Piekrastes karte veidota no 79Ć—32 pikseļu lieliem gabaliņiem, kuri ievietoti tabulÄ�, kÄ� Å�unu pamatnes attÄ“li. Katra tabulas Å�unai jÄ�bÅ«t precÄ«zi noteiktiem izmÄ“riem, kas atbilst ievietojamÄ� attÄ“la izmÄ“riem.

KatrÄ� tabulas Å�Å«nÄ� iespÄ“jams ierakstÄ«t tekstu. Lai teksts neizmainÄ«tu tabulas Å�Å«nu izmÄ“rus, teksta stilÄ� jÄ�bÅ«t definÄ“tam ā€˛position: absoluteā€¯. Å is parametrs ir pieÅ�Ä·irts vietvÄ�rdiem, tÄ�dēļ to izmÄ“ru maiņa neietekmÄ“ tabulas Å�unu izmÄ“ru. Toties Å�im paskaidrojoÅ�ajam aprakstam tas nav noteikts. LÄ«dz ar to, pie noteikta burtu izmÄ“ra, Dienvidkurzemes piekrastes gabaliņi sÄ�ks dubultoties.

Å ajÄ� piemÄ“ra papildus ieguvums ir pÄ�rsÅ«tÄ�mo un attÄ“lojamo datu apjoma samazinÄ�jums. Katrs attÄ“la gabaliņÅ� atmiņÄ� aizņem mazliet vairÄ�k par 20 kb (79Ć—32Ć—8). TÄ� kÄ� nepiecieÅ�ama tikai pate piekraste, tad pavisam ir 124 Å�Ä�di gabaliņi, kas kopÄ� aizņem 257,3 kb diskvietas (pÄ�rsÅ«tÄ�mais apjoms). Ja Å�o karti attÄ“lotu kÄ� vienu attÄ“lu, bÅ«tu nepiecieÅ�ams 1264Ć—1184 pikseļu liels attÄ“ls.

       
Ziemupe              
               
               
               
Grobiņa              
LiepÄ�ja              
               
BernÄ�ti              
JÅ«rmalciems              
               
               
               
Pape