http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.lv

Creative Commons License Deed

Atsaucoties-Nemainot licenci 3.0 Nep�rnesta (CC BY-SA 3.0)

Atrunas

Kopienas akts nav licence. Tas ir tikai Ä“rts uzziņas lÄ«dzeklis licences juridiskÄ�s versijas (pilnÄ�s licences) izpraÅ�ana ā€” tas ir cilvÄ“kiem saprotams galveno juridisko terminu skaidrojums. Uzskatiet to par juridiskÄ� dokumenta lietotÄ�ja saskarni. Å im aktam paÅ�am par sevi nav nekÄ�da juridiskÄ� spÄ“ka, un tÄ� saturs patiesajÄ� licencÄ“ neparÄ�dÄ�s.

Rado�� komūna nav juridiska firma un nepied�v� juridiskus pakalpojumus. Šī komūnas akta izplatī�ana, kopē�ana vai atsauk�an�s uz to nerada nek�das klienta un p�rst�vja attiecības.

Šis ir cilvēkiem saprotams Juridiski (piln�s) licences apkopojums.

Jūs varat brīvi:

 • pÄ�rveidot ā€” pielÄ�got darbu
 • ļaut darbu izmantot komerciÄ�li

Ievērojot sekojo�us nosacījumus

 • Atsaucoties ā€” Jums ir jÄ�norÄ�da uz darbu autora vai licences izdevÄ“ja pieprasÄ«tajÄ� veidÄ� (bet ne veidÄ�, kas liktu domÄ�t, ka autors atbalsta jÅ«s vai jÅ«su darbu).

  Ko nozīmē "Atsaukties uz �o darbu"?
  Lapu no kuras jūs ieguv�t licencē�anas metadatus, ieskaitot to, k� autors vēlas būt nor�dīts darba atkalizmanto�an�. Lai atsauktos uz darbu, jūs varat izmantot �o HTML. To darot, metadati tiks iekļauti arī jūsu lap�, un tas ļaus citiem viegl�k atrast oriģin�lo darbu.
 • Nemainot licenci ā€” Ja jÅ«s rediģējat, mainÄ�t vai veidojat jaunu darbu uz Å�Ä« darba pamata, jÅ«s drÄ«kstat to izplatÄ«t tikai ar Å�o vai arÄ« savietojamu licenci.

Saprotot, ka:

 • AtteikÅ�anÄ�s ā€” JebkurÅ� no augÅ�minÄ“tajiem nosacÄ«jumiem ar tieÅ�u autortiesÄ«bu turÄ“tÄ�ju atļauju var tikt atsaukts.
 • SabiedrÄ«bas Ä«paÅ�ums ā€” Ja darbs vai jebkura tÄ� daļa saskaņÄ� ar likumdoÅ�anu ir sabiedrÄ«bas Ä«paÅ�ums, licence to nekÄ�di neietekmÄ“.
 • Citas tiesÄ«bas ā€” Licence nekÄ�dÄ� ziņÄ� neskar nevienu no turpmÄ�k minÄ“tajÄ�m tiesÄ«bÄ�m:
  • JÅ«s izmantojat godÄ«gas izmantoÅ�anas tiesÄ«bas, vai pielietojat citus autortiesÄ«bu ierobežojumus vai izņēmumus;
  • Autora morÄ�lÄ�s tiesÄ«bas;
  • TiesÄ«bas kÄ� citas personas var lietot darbu paÅ�u par sevi vai kÄ�dÄ� to izmantot, piemÄ“ram, publicitÄ�tes vai privÄ�tuma tiesÄ«bas.
 • Paziņojums ā€” Izmantojot vai izplatot darbu, jums ir skaidri jÄ�norÄ�da Å�Ä« darba licencÄ“Å�anas noteikumi. LabÄ�kais veids, kÄ� to darÄ«t, ir norÄ�dÄ«t saiti uz Å�o lapu.
 

The applicable mediation rules will be designated in the copyright notice published with the work, or if none then in the request for mediation. Unless otherwise designated in a copyright notice attached to the work, the UNCITRAL Arbitration Rules apply to any arbitration.

More info.

 

If supplied, you must provide the name of the author or attribution parties, a copyright notice, a notice of warranties or customized disclaimers, and a link to the material.

More info.

CC licence paredz ka licences sniedzējs var piel�got atbilstību ar īpa�iem nosacījumiem, piemēram atsauk�anos.

Uzzin�t vair�k.

Ko nozīmē "no nosacījumus var piel�got"?

CC licence paredz ka licences sniedzējs var piel�got atbilstību ar īpa�iem nosacījumiem, piemēram atsauk�anos.

Uzzin�t vair�k.

Ko nozīmē "Sabiedrības īpa�ums"?

Darbs ir sabiedrības īpa�ums, ja to var brīvi izmantot ikviens jebk�diem mērķiem bez jebk�diem autortiesību ierobežojumiem.

Uzzin�t vair�k.

Ko nozīmē "godīg� izmanto�ana"?

Vis�s jurisdikcij�s, pieļauj dažus autortiesību aizsarg�tu materi�lu lietojumus bez tie�as atļaujas. CC licences neietekmē lietot�ju tiesības, uz �iem autortiesību ierobežojumiem un izņēmumiem, piemēram, godīga izmanto�ana un godīgie darījumi, kur tos var piemērot.

Uzzin�t vair�k.

Kas ir "Mor�l�s tiesības"?

Papildus licencēt�ja tiesīb�m pieprasīt neizmantot viņu v�rdu atvasin�tos darbos vai kolektīvas, kas viņiem nepatīk, autortiesību likumus vairum� jurisdikciju vis� pasaulē (ar ievērojamu izņēmumu ASV, kur, izņemot ļoti ierobežotos apst�kļos) autoram tiek pie�ķirtas "mor�l�s tiesības", kas var sniegt k�du atlīdzību, ja atvasin�tais darbs ir licencēt� darba "izņēmuma gadījums".

Uzzin�t vair�k.

Kas ir "Publicē�an�s tiesības"?

Publicit�tes tiesības ļauj indivīdiem kontrolētu to, k� viņu balss, attēls vai līdzība tiek izmantots publiski komerci�liem nolūkiem Ja CC-licencēts darbs ietver k�du balsi vai attēlu, kas nav iekļauts licencē, darbu lietot�jam. pirms izmantot darbu komerci�liem mērķiem, var būt nepiecie�ams saņemt atļauju no �īm person�m.

Uzzin�t vair�k.

"); //]]>