Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Domu doze


Vieta jautājumiem un ieteikumiem par fakultāti un mācību procesu fakultātē,
kā arī par Latvijas Valsts Bioloģijas olimpiādi.
Uz jautājumiem, kas NAV saistītī ar augšminēto, šeit neviens neatbildēs
un tie tiks izdzēsti!


Šo lappušu īpašnieks neatbild par tekstu, kas sarakstīts, izmantojot šo programmu

Hi!
ir taada doma kaut kad naakotnee iestaaties biologijas fakultaatee. gribeetu zinaat kas ir vajadziigs, lai vareetu iestaaties??? Jau ieprieks paldies!!!
2008. gada 8. janvārī, 18:11Emīls
:-:

  Bioloģija Bakalaura Studijas:Kritēriji personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas sākot no 2004. gada:
  • Centralizētais eksāmens (CE) Latviešu valodā un literatūrā
  • CE Matemātikā vai Fizikā vai Ķīmijā
  • CE Bioloģijā
  Kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2003. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām
  • Vidējā atzīme Latviešu valodā un literatūrā
  • Atzīme Bioloģijā
  • Vidējā atzīme matemātikas priekšmetos vai Atzīme Fizikā vai Atzīme Ķīmijā
  • Visu mācību priekšmetu vidējā atzīme

  Uzņemšanas noteikumi Latvijas Universitātē

  APSTIPRINĀTISenāta 02.12.2006.sēdē, lēmums Nr. 254

  1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

  1.1. Augstākā līmeņa studijas – studijas, kuras var uzsākt maģistra vai augstākās profesionālās izglītības studiju programmās pēc bakalaura vai tam pielīdzināma grāda iegūšanas;
  1.2. Budžeta studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no budžeta līdzekļiem;
  1.3. Iestājpārbaudījums – zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaude atbilstoši iepriekš iegūtajam izglītības līmenim un iestājpārbaudījuma programmai;
  1.4. Imatrikulācija – personas ierakstīšana Latvijas Universitātes studējošo sarakstā (matrikulā);
  1.5. Konkurss – rezultātu apkopošana, ranžēšana un salīdzināšana ar studiju vietu skaitu saskaņā ar konkursa vērtēšanas kritērijiem;
  1.6. Konkursa vērtēšanas kritēriji – centralizētie eksāmeni un/vai iestājpārbaudījumi un/vai iepriekšējās izglītības dokumenta atzīmju vērtējums, kas ļauj reflektantiem piedalīties konkursā uz imatrikulācijai apstiprinātajām studiju vietām izvēlētajā studiju programmā.;
  1.7. Maksas studiju vietas – studiju vietas, kuras netiek finansētas no budžeta līdzekļiem, bet no fizisko vai juridisko personu līdzekļiem;
  1.8. Pamatstudijas – studijas, kuras var uzsākt bakalaura, pirmā un otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās, ja iepriekšējā izglītība atbilst vismaz vispārējai vidējai izglītībai;
  1.9. Pieteikšanās – personas rakstiski izteikta vēlme piedalīties konkursā uz studiju vietu noteiktā studiju programmā;
  1.10. Pretendents – reflektants, kurš pēc konkursa rezultātiem ir ieguvis tiesības reģistrēties studiju vietā;
  1.11. Reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai Latvijas Universitātē;
  1.12. Reģistrēšanās – pretendenta rakstiska apņemšanās uzsākt vai turpināt studijas Latvijas Universitātē;
  1.13. Reģistrators – persona, kura pieņem pieteikumus un dokumentus reģistrācijai studijām, pārbauda tos un atbild par dokumentu atbilstību Uzņemšanas noteikumiem Latvijas Universitātē prasībām;
  1.14. Studiju līmenis – pamatstudijas, augstākā līmeņa, doktorantūras vai rezidentūras studijas;
  1.15. Studiju vietu skaits – imatrikulācijai noteikto studiju vietu skaits pa studiju programmām, formām, līmeņiem un studiju valodas plūsmām.

  2. VISPĀRĪGIE PRINCIPI

  2.1. Uzņemšanas noteikumi Latvijas Universitātē (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta otro daļu, Ministru kabineta 10.10.2006. noteikumiem Nr. 846 un LU Satversmi.
  2.2. Tiesības studēt Latvijas Universitātē (turpmāk – LU) ir personām neatkarīgi no to dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīvesvietas, kurām ir nepieciešamā iepriekšējā izglītība un kuras ir veikušas uzņemšanas procesā paredzētās darbības.
  2.3. Tiesības pretendēt uz studiju vietām programmā pa studiju valodas plūsmām par valsts budžeta līdzekļiem un fizisko vai juridisko personu līdzekļiem ir:
  2.3.1. Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem ;
  2.3.2. Eiropas Savienības valstu pilsoņiem;
  2.3.3. personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā;
  2.3.4. personām saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem;
  2.4. Ārvalstnieki, kuriem nav izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā:
  2.4.1. nevar pretendēt uz studiju vietām par valsts budžeta līdzekļiem;
  2.4.2. piedalās kopējā konkursā uz studiju vietām programmā pa studiju valodas plūsmām par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
  2.5. Katrā studiju programmā viena ceturtā daļa no budžeta studiju vietu skaita, uz kurām izsludināta uzņemšana, tiek rezervēta pēdējo divu akadēmisko gadu laikā no aktīvā militārā dienesta atvaļinātajiem karavīriem, kuri centralizētajos eksāmenos un /vai iestājpārbaudījumos ieguvuši vismaz 40% no maksimāli iespējamā rezultāta. Piesakoties studijām, šiem reflektantiem jāpaziņo reģistratoram vēlēšanās izmantot savas tiesības un jāiesniedz aktīvo militāro dienestu apliecinošie dokumenti.
  2.6. Tiesības pretendēt uz maksas studiju vietām ārpus konkursa ir:
  2.6.1. augstas klases sportistiem (Latvijas divu iepriekšējo gadu čempionātu pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji jaunatnes un pieaugušo grupās LU vadošajos sporta veidos, kas tiek darīti zināmi pirms uzņemšanas uzsākšanas);
  2.6.2. personām, kuras ieguvušas šādas tiesības saskaņā ar LU noslēgtiem līgumiem.
  2.7. Uzņemšanas process sastāv no:
  2.7.1. pieteikšanās;
  2.7.2. iestājpārbaudījumiem;
  2.7.3. konkursa rezultātu noteikšanas;
  2.7.4. konkursa rezultātu publiskošanas;
  2.7.5. reģistrēšanās studijām;
  2.7.6. imatrikulācijas.
  2.8. Uzņemšanas procesu regulē un pirms tā uzsākšanas ar rīkojumu tiek apstiprināti un publiskoti:
  2.8.1. uzņemšanas prasības un kritēriji pamatstudiju programmās;
  2.8.2. uzņemšanas prasības un kritēriji augstākā līmeņa studiju programmās;
  2.8.3. uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmās;
  2.8.4. uzņemšanas prasības un kritēriji rezidentūras studiju programmās;
  2.8.5. uzņemšanas kārtība akadēmiskajam gadam;
  2.8.6. reģistrācijas maksas tāme;
  2.8.7. studiju maksa programmās;
  2.8.8. studiju vietu skaits uzņemšanai;
  2.8.9. iestājpārbaudījumu materiālu sagatavošanas kārtība;
  2.8.10. uzņemšanas komisijas sastāvs;
  2.8.11. iestājpārbaudījumu komisiju sastāvs;
  2.8.12. iestājpārbaudījumu norises laiks un vieta.
  2.9. Uzņemšanas procesu pārrauga un kontrolē LU prorektori saskaņā ar pilnvaru sadalījumu.
  2.10. Uzņemšanas procesu vada LU Uzņemšanas komisija (turpmāk – Uzņemšanas komisija).
  2.11. Uzņemšanas procesu organizē un nodrošina:
  2.11.1. Studentu serviss sadarbībā ar fakultātēm – pamatstudiju un augstākā līmeņa studijām;
  2.11.2. Akadēmiskais departaments – doktorantūras studijām;
  2.11.3. Rezidentūras padomes sekretārs – rezidentūras studijām;
  2.11.4. Ārlietu departaments, fakultātes un Studentu serviss – ārvalstu personu studijām visu līmeņu studiju programmās.
  2.12. Fakultātes iesniedz Studentu servisam to alternatīvo studiju programmu sarakstu, kurās piedāvāt reģistrēties pretendentiem gadījumos, kad konkursa vai reģistrācijas rezultātā programmā nav sasniegts LU noteiktais minimālais pretendentu skaits studiju uzsākšanai.
  2.13. Personai ir tiesības:
  2.13.1. iesniegt motivētu apelāciju par iestājpārbaudījuma rezultātiem divu darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Apelāciju trīs darba dienu laikā izskata Uzņemšanas komisija;
  2.13.2. apstrīdēt Uzņemšanas komisijas lēmumus, iesniedzot iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
  2.14. LU ir tiesības:
  2.14.1. pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības;
  2.14.2. veikt imatrikulāciju tikai pēc tam, kad pretendents ir nokārtojis līgumā noteiktās saistības.

  3. PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

  3.1. Pieteikšanās studijām notiek pa studiju programmām, norādot studiju formu un studiju valodu. Pēc fakultātes domes priekšlikuma, saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem pieteikšanās var notikt pa studiju virzieniem.
  3.2. Pieteikties studijām var:
  3.2.1. personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;
  3.2.2. pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, piesakāmā personību apliecinoša dokumenta kopiju un dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību;
  3.2.3. ārvalstu personas – nosūtot pa pastu pieteikumu, personu un tās izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un notariāli apliecinātus tulkojumus latviešu vai angļu valodā.
  3.3. Personas, kurām iepriekšējās izglītības dokuments oficiāli tiks izsniegts vēlāk nekā pieteikumu pieņemšanas pēdējā dienā, iesniedz pieteikumu studijām ar Studentu servisa direktora atļauju.
  3.4. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, izņemot starpvalstu līgumos noteiktos gadījumos, pirms pieteikšanās studijām veic akadēmisko grādu un diplomu, kā arī vidējo izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīzi Latvijā. Ekspertīzi veic Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs. Konkursa kritērijiem nepieciešamo novērtējumu pielīdzināšanu veic augstskola.
  3.5. Personas pienākumi ir:
  3.5.1. iepazīties ar LU Uzņemšanas noteikumiem;
  3.5.2. pareizi un precīzi aizpildīt un iesniegt pieteikumu;
  3.5.3. iesniegt vai uzrādīt nepieciešamos dokumentus;
  3.5.4. samaksāt reģistrācijas maksu.
  3.6. LU pienākumi ir:
  3.6.1. Studentu servisam – organizēt centralizēto pieteikšanos pamatstudiju programmām;
  3.6.2. fakultātēm – organizēt pieteikšanos augstākā līmeņa studiju programmām;
  3.6.3. Akadēmiskajam departamentam – organizēt pieteikšanos doktora studiju programmām;
  3.6.4. Rezidentūras padomes sekretāram – organizēt pieteikšanos rezidentūras studiju programmām;
  3.6.5. Ārlietu departamentam – organizēt pieteikšanos ārvalstu personām.

  4. IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

  4.1. Iestājpārbaudījumu mērķis ir noskaidrot reflektanta iepriekš iegūto zināšanu atbilstību viņa izvēlētajai studiju programmai.
  4.2. Iestājpārbaudījumu komisiju sastāvu apstiprina mācību prorektors pēc fakultātes dekāna priekšlikuma. Komisijas sastāvu veido vismaz trīs personas ar zinātnisko grādu.
  4.3. Iestājpārbaudījumu komisiju priekšsēdētāji sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un iesniedz apstiprināšanai prorektoriem saskaņā ar pilnvaru sadalījumu.
  4.4. Iestājpārbaudījumu komisija sagatavo iestājpārbaudījumu materiālus, vada iestājpārbaudījumu norisi un vērtē reflektantus.
  4.5. Doktorantūras studiju programmā iestājpārbaudījumu komisijas funkcijas veic nozares doktorantūras padome.
  4.6. Rezidentūras studiju programmā iestājpārbaudījumu komisijas funkcijas veic rezidentūras padome.
  4.7. Reflektanta pienākumi ir:
  4.7.1. savlaicīgi ierasties uz iestājpārbaudījumu, ņemot līdzi pasi vai Latvijas Republikas izdotu autovadītāja apliecību un pieteikuma reģistrācijas izdruku no LU informatīvās sistēmas;
  4.7.2. ievērot iestājpārbaudījumu organizatoru norādījumus;
  4.7.3. izmantot tikai tos palīglīdzekļus, kas noteikti iestājpārbaudījumu materiālos;
  4.7.4. savlaicīgi nodot iestājpārbaudījuma darbu.
  4.8. LU pienākumi ir:
  4.8.1. fakultātēm:
  4.8.1.1. sagatavot un organizēt iestājpārbaudījumus pēc iestājpārbaudījumu komisijas sagatavotām un prorektora apstiprinātām iestājpārbaudījumu programmām;
  4.8.1.2. nodrošināt visiem reflektantiem salīdzināmus un piemērotus darba apstākļus iestājpārbaudījuma veikšanai;
  4.8.1.3. nepieļaut atšķirīgu attieksmi pret reflektantiem;
  4.8.1.4. objektīvi un ātri izvērtēt iestājpārbaudījumu rezultātus;
  4.8.1.5. nodrošināt rezultātu ievadi LU informatīvajā sistēmā augstākā līmeņa studiju programmām.
  4.8.2. Studentu servisam – nodrošināt rezultātu ievadīšanu LU informatīvajā sistēmā pamatstudiju programmām;
  4.8.3. Akadēmiskajam departamentam – nodrošināt rezultātu ievadīšanu LU informatīvajā sistēmā doktora studiju programmām;
  4.8.4. Rezidentūras padomes sekretāram – nodrošināt rezultātu ievadīšanu LU informatīvajā sistēmā rezidentūras programmām.

  5. KONKURSS UN KONKURSA REZULTĀTU PUBLISKOŠANA

  5.1. Konkursa mērķis ir sakārtot reflektantus rindā pēc konkursa kritēriju vērtējuma samazināšanās secībā, lai noteiktu reflektantu tiesības reģistrēties uz studijām izvēlētajā programmā, studiju virzienā, studiju formā un studiju valodas plūsmām.
  5.2. Konkursa rezultātus apstiprina ar Uzņemšanas komisijas lēmumu.
  5.3. Reflektanta pienākums ir Uzņemšanas kārtībā noteiktajos termiņos iepazīties ar konkursa rezultātiem.
  5.4. Ja pēc konkursa rezultātiem pretendentu skaits studiju programmā ir mazāks nekā ar rīkojumu noteiktais minimālais studiju vietu skaits:
  5.4.1. prorektori var izsludināt uzņemšanas turpināšanu studiju programmā;
  5.4.2. Uzņemšanas komisija var atteikt reģistrāciju studiju programmās, kurās nav sasniegts LU noteiktais minimālais studējošo skaits studiju uzsākšanai.
  5.5. LU pienākumi ir:
  5.5.1. fakultātēm:
  5.5.1.1. noteikt konkursa rezultātus augstākā līmeņa studiju programmās;
  5.5.1.2. publiskot konkursa rezultātus;
  5.5.1.3. iesniegt konkursa rezultātus Studentu servisā.
  5.5.2. Akadēmiskajam departamentam:
  5.5.2.1. noteikt konkursa rezultātus doktora studiju programmās;
  5.5.2.2. publiskot konkursa rezultātus;
  5.5.2.3. iesniegt konkursa rezultātus Studentu servisā.
  5.5.3. Rezidentūras padomes sekretāram:
  5.5.3.1. noteikt konkursa rezultātus rezidentūras studiju programmās;
  5.5.3.2. publiskot konkursa rezultātus;
  5.5.3.3. iesniegt konkursa rezultātus Studentu servisā.
  5.5.4. Studentu servisam:
  5.5.4.1. noteikt konkursa rezultātus pamatstudiju programmās;
  5.5.4.2. apkopot konkursa rezultātus un sagatavot priekšlikumus Uzņemšanas komisijas lēmumiem;
  5.5.4.3. publiskot konkursa rezultātus.

  6. REĢISTRĒŠANĀS STUDIJĀM UN IMATRIKULĀCIJA

  6.1. Reģistrācijas mērķis ir imatrikulācijai noteikto studiju vietu aizpildīšana, ievērojot konkursa rezultātus.
  6.2. Pretendents zaudē tiesības uz iegūto studiju vietu, kura tam pienāktos pēc konkursa rezultātiem, ja viņš LU norādītajā laikā nereģistrējas studijām.
  6.3. Pēc reģistrācijas brīvajās studiju vietās attiecīgajā studiju programmā konkursa rezultātu secībā tiek reģistrēti nākamie reflektanti, kuri ir piedalījušies konkursā, bet nav ieguvuši tiesības reģistrēties studijām.
  6.4. Ja studiju programmā reģistrējušos personu skaits ir mazāks nekā ar rīkojumu noteiktais minimālais studiju vietu skaits,
  prorektori var izsludināt uzņemšanas turpināšanu studiju programmā.
  6.5. Pretendenta pienākumi ir:
  6.5.1. ievērot noteiktos termiņus;
  6.5.2. iesniegt visus nepieciešamos dokumentus;
  6.5.3. parakstīt studiju līgumu, kas nosaka studenta un LU savstarpējos pienākumus un tiesības studiju procesā.
  6.6. LU pienākumi ir:
  6.6.1. fakultāšu, Akadēmiskā departamenta un Rezidentūras padomes sekretāriem:
  6.6.1.1. reģistrēt studijām pretendentus, sagatavot un parakstīt studiju līgumu;
  6.6.1.2. gadījumos, kad konkursa rezultātā programmā nav sasniegts LU noteiktais minimālais pretendentu skaits studiju uzsākšanai, piedāvāt pretendentiem reģistrēties radniecīgā studiju programmā vai studiju virzienā.
  6.6.2. Studentu servisam un Akadēmiskajam departamentam sagatavot imatrikulācijas rīkojumu projektus un iesniegt tos parakstīšanai prorektoriem saskaņā ar pilnvaru sadalījumu.
  2008. gada 14. janvārī, 18:46Zirneklītis
  http://www.lu.lv/gribustudet/pamatstudijas/
[Atbildes un papildinājumus var rakstīt šeit]
Sākumlapa LU LUIS Dabas dati

8.01.00.beta
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
8.01.00.beta pēdējās izmaiņas: