Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

Molekulārās bioloģijas katedra


Katedras vadītājs – asoc. prof. K. Tārs

Pētniecības virzieni, kuros piedalās katedras mācību spēki un specializācijas studenti ir:

 • cilvēka genoms – populāciju ģenētika, multifaktoriālo ģenētiski pārmantoto slimību molekulārie pamati;
 • strukturālā bioloģija – vīrusu un farmakoloģiski nozīmīgu proteīnu pētījumi ar rentgenstruktūranalīzes palīdzību;
 • vīrusveidīgo daļiņu pielietojums jaunu vakcīnu izstrādē.
 • vēža izpēte;
 • augu ģenētiskā daudzveidība molekulārā līmeni, augu selekcijas materiāla iegūšana un izvērtēšana.
 • katedrā atrodas Augu šūnu bioloģijas (vad. Dr. biol. T. Selga) laboratorija.

Studiju un zinātniskajā darbā katedra visciešākā sadarbojas ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, kur savus kursa,bakalaura, maģistra un diktora darbus izstrādā lielākā daļa katedras studentu. Nozīmīgs partneris ir arī LU Bioloģijas institūts.

Katedras pirmsākumi saistāmi ar 1958. gadā dibināto LU Ķīmijas katedru, uz kuras bāzes vēlāk izveidoja Bioķīmijas katedru. Katedra ar pašreizējo nosaukumu un struktūru pastāv kopš 2000. gada. Līdz 2013. gada maijam katedru vadīja nu jau mūžībā aizgājušais profesors Viesturs Baumanis.

Katedra šobrīd kopumā realizē 16 studiju kursus gan Bioloģijas, gan citu fakultāšu studentiem. Patīkami, ka studentu aptaujās katedras realizētie studiju kursi tiek atzīti par svaturīgiem un noderīgiem, neskatoties uz vienlaicīgi izteiktām iebildēm attiecībā uz stingrajām prasībām.

Pētniecības virzieni, kuros piedalās katedras mācību spēki un specializējas studenti ir:

 • Cilvēka genoms – populāciju ģenētika, multifaktoriālo ģenētiski pārmantoto slimību molekulārie pamati.
 • Strukturālā bioloģija – vīrusu kapsīdu un farmakoloģiski nozīmīgu enzīmu strukturālie un funkcionālie pētījumi
 • Vīrusveidīgo daļiņu izpēte un pielietojums vakcīnu radīšanā
 • Virālo un bakteriālo infekciju molekulārā bioloģija – hepatīti, tuberkuloze, ērču pārnēsātās infekcijas.
 • Vēža izpēte.
 • Kultūraugu ģenētika.
 • Šūnu bioloģija, cilmes šūnas.

Augstākminētie pētījumu virzieni ietverti vairākos projektos – gan Latvijas Zinātnes padomes finansētos, gan Valsts Pētīumu programu, gan struktūrfondu (ESF, ERAF), gan arī Eiropas Savienības FP7 programmas ietvaros. Kopējais visu projektu skaits ir ap 15. Eksperimentālais darbs minētajos projektos risinās zinātniskajos institūtos – galvenokārt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (LBMC), LU Bioloģijas institūtā, un, arī tieši Bioloģijas fakultātē.

Katedrā strādā 7 docētāji (1 profesors: LZA īst. loc. Īzaks Rašals, 3 asociētie profesori: LZA kor. loc. Kaspars Tārs, LZA īst. loc. Jānis Kloviņš un LZA kor. loc.Aija Linē, 3 docenti: Dr. Tūrs Selga, Dr. Normunds Līcis un Dr. Dace Grauda), kā arī 2 laboranti (Kirēna Arbidāne, Valters Gobiņš).

Katedras pedagoģiskajā darbā piedalās arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra darbinieki – prof. Elmārs Grēns, prof. Pauls Pumpēns un citi zinātnieki, kā arī apmēram 15 katedras doktorantūras studenti. Katru gadu vairāki doktorantūras studenti aizstāv promocijas darbus – 2013/14 akadēmiskajā gadā – Jānis Freivalds, Kalvis Brangulis, Kristīne Salmiņa.

Ārpus LU un LBMC, katedras darbiniekiem ir cieša sadarbība ar citām Latvijas zinātniskajām institūcijām, tajā skaitā Latvijas Organiskās Sintēzes Institūtu, Rīgas Stradiņa Universitāti, Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu. Ārpus Latvijas katedras mācībspēkiem regulāra sadarbība ir ar Humbolta Universitāti Vācijā, Upsalas Universitāti, Lundas Universitāti un Karolinska Institūtu Zviedrijā, Leidenes Universitāti Nīderlandē, Tartu Universitāti Igaunijā, NORD Gene centru Zviedrijā, Lietuvas Ekoloģijas institūtu Viļņā, Taivanas Universitāti, un Eiropas augsta lauka kodolmagnētiskās rezonanses centru CRMN (Liona, Francija). Lektori no vairākiem ārzemju centriem (piemēram, Nobela balvas laureāts Rolfs Cinkernāgels no Bāzeles Imunoloģijas institūta, Jurijs Hudjakovs no ASV Slimību kontroles centra, vairāki lektori no Getingenes Vācijā, Karolinska institūta Zviedrijā un citurienes), lasījuši atsevišķas lekcijas vai nelielus lekciju ciklus fakultātes studentiem.

Katedras ciešā sadarbība ar augstākminētajiem Latvijas un ārvalstu pētniecības institūtiem studentiem nodrošina labu mācību un pētniecības darba integrāciju, iespēju izstrādāt kursa, bakalaura, maģistra un doktora darbus. Šo darbu izstrādes laikā studentiem parasti ir iespēja apmeklēt kādu ārzemju laboratoriju vai specializētus kursus.

Absolventi, kuri beiguši bakalaura studijas katedras aprūpē tālāk var turpināt izglītību dažādās bioloģiska virziena katedrās, vai iesaistīties darbā kā laboranti medicīniska profila laboratorijās, vides aizsardzības un zinātniskās iestādēs. Maģistri un doktori biežāk izvēlas akadēmisko darbību – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rīgas Stradiņa universitātē, LU Medicīnas fakultātē, LU Bioloģijas institūtā, Organiskās sintēzes institūtā, Valsts Infektoloģijas centrā, Veterinārmedicīnas centrā (nosaukums vairākkārt mainījies), dažādu slimnīcu, pārtikas rūpniecības un pārstrādes kontroles laboratorijās. Aptaujājot attiecīgo darba devēju domas par absolventu sagatavotību darbam, atsauksmes ir labas.

Diezgan daudz absolventu dodas studiju papildināšanai vai darbā uz ārzemēm – Upsalas universitāti, Vācijas universitātēm, Lielbritāniju, ASV universitātēm un centriem, bet precīzu uzskaiti neviens nav veicis.


Katedras darbinieki 2011. gada pavasarī


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Ivars Druvietis
Tapšanas laiks: 2011.04.14.

Docents Tūrs Selga, vecākā laborante Kirēna Arbidāne, katedras vadītājs, profesors Viesturs Baumanis, asociētais profesors Īzaks Rašals.

!!!


Katedras darbinieki 2014. gada rudenī


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Nils Rostoks
Tapšanas laiks: 2014. gada 4. septembris

Asociētais profesors Tūrs Selga, vecākais laborants Valters Gobiņš, vecākā laborante Kirēna Arbidāne, docente Vita Rovīte, asociētā profesore Aija Linē, katedras vadītājs, asociētais profesors Kaspars Tārs, docents Normunds Līcis, asociētais profesors Jānis Kloviņš, profesors Īzaks Rašals, docente Dace Grauda.
!!!


Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/molekulara_bio/apraksts.shtml

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Augu fizioloģijas katedra

Botānikas un ekoloģijas katedra

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra

Molekulārās bioloģijas katedra

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

Hidrobioloģijas katedra

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
apraksts.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2019. LU Bf