Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)

Sākumlapa  Jaunā LU BF mājas lapa  Dabasmājas IT  Studiju
materiāli
 LU Raksti
Bioloģija
 

Botānikas un ekoloģijas katedra


Botānikas katedras pirmsākumi meklējami jau kopš Latvijas Universitātes dibināšanas 1919. gadā, kad izveidoja LU Matemātikas un Dabaszinātņu fakultātes Botānisko laboratoriju. Botāniskās laboratorijas telpas atradās turpat, kur šobrīd mīt Bioloģijas fakultāte – Kronvalda bulvārī 4. Laboratorija 1927. gada pavasarī tika pārdēvēta par Augu morfoloģijas un sistemātikas institūtu, kas pēc gada – 1928.  gadā pārcēlās uz Alberta ielu 10.

Institūtu visu tā pastāvēšanas laiku vadīja prof. Nikolajs Malta, tajā strādāja docenti A. Zāmelis un P. Galenieks, privātdocents H. Skuja, ārštata asistents E. Jansons, jaunākā asistente H. Starca (Ledus), preparators V. Vanags un subasistents A. Apinis. Institūtā pētīja ziedaugu un sporaugu sistemātiku un morfoloģiju, apzināja Latvijas floru, kā arī veica augu iedzimtības pētījumus. Botāniskie pētījumi un studijas tolaik bija ļoti cieši saistītas ar LU Botānisko dārzu. Kopīgā darba rezultāti tika apkopoti periodiskā izdevumā „Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis”, ko sāka izdot 1926. gadā.

Karš pārtrauca sekmīgo studiju un pētniecības darbu, jo 1944. gadā vairums institūta pasniedzēju emigrēja – N. Malta, H. Skuja, N. Melderis, K. Starcs, H. Starca un K. Ābele.

1944. gadā Latvijas Universitāti pārdēvēja par Latvijas Valsts Universitāti, institūtus likvidēja un to vietā izveidoja katedras. Pirmajā pēckara mācību gadā Botānikas katedra savu darbu sāka ar inventūras un herbārija sakārtošanu, bet Botānikas katedras vadīšanu uzņēmās prof. Pauls Galenieks. Laikā no 1944. gada līdz 1960. gadam katedrā strādāja Milda Bumbura, Anna Pētersone, Emīlija Ozoliņa, Lidija Bērze, Vladimirs Vanags, Kornēlija Birkmane, Rasma Kalēja, Gaida Ābele, Edgars Vimba. Šī perioda spilgtākā liecība ir četri Latvijas PSR Floras sējumi prof. P. Galenieka redakcijā.

Par Botānikas katedras vadītāju 1960. gadā kļūst prof. Arturs Mauriņš, kura laikā katedrā paveikti vairāki ļoti nozīmīgi pētījumi dažādos botānikas virzienos. Piemēram, prof. Voldemārs Langenfelds pasaules mērogā ieviesa skaidrību ābeļu ģints sistemātikā, prof. Arturs Mauriņš nodrošināja Latvijas dendroloģijas attīstību un izaugsmi. Doc. Alfons Piterāns veica Latvijas ķērpju floras izpēti, īpašu uzmanību pievēršot dabas aizsargājamām teritorijām un ķērpjiem kā gaisa tīrības bioindikatoriem. Savukārt bez doc. Edgara Vimbas nav iedomājama Latvijas mikoloģijas attīstība. Pateicoties doc. Gaidai Ābelei attīstījās gan fitosocioloģiskie pētījumi, gan aizsargājamo augu atradņu inventarizācijas pētījumi. Prof. Artura Mauriņa vadības laikā katedra paplašinājās ne vien līdzstrādnieku skaita, bet arī pētniecības interešu ziņā. Katedrā prof. Imants Liepa attīstīja meža ekoloģijas un sauszemes ekosistēmu pētījumus, kas piesaistīja daudzus šī perioda katedras līdzstrādniekus – doc. Gaļinu Pospelovu u.c. Šo faktu iemūžināja katedras nosaukuma paplašināšana – kopš 1984. gada Latvijas Universitātē pastāv Botānikas un ekoloģijas katedra.

No 1992. gada līdz 2002. gadam Botānikas un ekoloģijas katedru vadīja prof. Valdis Balodis. Šajā laikā katedrā pamazām aizsākās paaudžu nomaiņa – darbu katedrā atstāja prof. Arturs Mauriņš, prof. Imants Liepa, doc. Gaida Ābele, to vietā nāca jaunie – lektori Brigita Laime, Didzis Tjarve, asistentes Vija Znotiņa, Māra Pakalne. Šajā laikā katedrā galvenie zinātnisko pētījumu virzieni bija biomonitoringa metožu izstrāde, Latvijas ekosistēmu bioloģisko resursu izpēte, Latvijas floras un veģetācijas pētījumi. Viens no nozīmīgākajiem ieguldījumiem pētījumu atspoguļošanā bija otrās Latvijas Sarkanās grāmatas izdošana 1996. gadā, kuras 1. sējuma „Sēnes un ķērpji” sastādītāji ir doc. Alfons Piterāns (ķērpji) un doc. Edgars Vimba (sēnes).

Kopš 2002. gada Botānikas un ekoloģijas katedras vadītājs ir profesors Guntis Brūmelis. Katedrā, tāpat kā visā Bioloģijas fakultātē, notikušas lielas pārmaiņas – katedra pārcēlusies uz izremontētām telpām, kurās atrodas darba vietas katedras darbiniekiem, kā arī mācību un zinātniskais herbārijs. Katedras darbinieki iesaistīti daudzos projektos, kas sekmē dabas aizsardzību Latvijā. Kā piemērs jāmin Brigitas Laimes vadītais LIFE/Nature projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”, kura mērķis bija apzināt un sekmēt Eiropā aizsargājamu jūras piekrastes biotopu un sugu saglabāšanu Latvijā, tādējādi izveidojot pamatu krasta kāpu aizsargjoslas apsaimniekošanas sistēmai Latvijā.

Pēdējo desmit gadu laikā katedrā strauji attīstās meža ekoloģijas virziens – tiek pētīti gan dabiskie meži un to funkcijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, gan klimata ietekme uz koku augšanu (dendroklimatoloģija). Kā otru vadošo virzienu jāmin kāpu un piekrastes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pētījumi.

Šobrīd studiju un pētniecisko darbu katedrā nodrošina profesors Guntis Brūmelis, asociētais profesors Valdis Balodis, emeritētais docents Alfons Piterāns, emeritētais docents Edgars Vimba, docenti Didzis Elferts un Brigita Laime, lektori Iluta Dauškane, Didzis Tjarve, Guntis Tabors, Anna Mežaka, studiju metodiķe Anna Žeiviniece, vecākā laborante Līga Kūle, kā arī Botānikas muzeja vadītāja Irēna Berga, fondu glabātāja Agita Treimane un LU Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu laboratorijas vadītājs Kārlis Kalviškis. Zinātniskajā un pētniecības darbā ir iesaistīti arī doktoranti – Roberts Matisons, Līga Strazdiņa, Linda Madžule, Anda Šmiukše un Ligita Liepiņa.

[an error occurred while processing this directive]

Lapas adrese: priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/botaniki_un_ekologi/apraksts.shtml

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Augu fizioloģijas katedra

Botānikas un ekoloģijas katedra

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra

Molekulārās bioloģijas katedra

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedra

Hidrobioloģijas katedra

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
apraksts.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2022. LU Bf