Telpisko datu digitālā apstrāde [Biol B] (Biol2021, 2 kredītpunkti)


Sākumlapa ŠĪS LAPPUSES SATURS CAUR UN CAUR IR ATKARĪGS NO JAUTĀJUMIEM UN IEROSINĀJUMIEM, KURUS JŪS IESŪTĪSIET.
Uzklikšķini šeit -»

Kursa ceļvedis

2011./2012. akadēmiskā gada pavasara semestris

Pasniedzējs:

Kārlis Kalviškis, e-pasts: karlis.kalviskis@lu.lv

Norises laiks un vieta:

Piektdienās no 12:30 līdz 14:00, 14. auditorijā.

Konsultācijas:

E-studiju vidē: http://estudijas.lu.lv/mod/forum/index.php?id=870

Kursa mērķis:

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar telpisko datu ieguvi un apstādi. Galvenā uzmanība tiks veltīta ģeogrāfiski piesaistītiem datiem. Šī studiju kursa ietvaros studenti iegūs iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas, lai varētu izmantot datorizētas ierīces lauka darbu datu savākšanā, apstrādē, vienkārša analīzē un vizualizācijā.

Studentu iegūtās zināšanas un prasmes:

Studentam pēc kursa apgūšanas jābūt: (1) sapratnei pār digitālas kartogrāfijas pamatiem; (2) zināšanām par digitālas kartogrāfijas programmu darbības principiem un to pielietojamību bioloģijas zinātnēs; (3) spējai ievākt telpiski piesaistītus datus, tos apstrādāt, salīdzināt un apvienot ar citiem telpiski piesaistītiem datiem; (4) prasmei kvalitatīvi noformēt iegūtos rezultātus. Šis kurss ir viens no pamatkursiem Bioloģijas Maģistra programmas kursam „Telpiskās informācijas sistēmas ainavu ekoloģija un plānošana”.

Kursa norises forma:

Lekcijas apvienojumā ar praktiskajiem darbiem. Sarakste, izmantojot e-studiju vidi.

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai:

Pietiekoša datorprasme.

Ieskaites par kursu iegūšanas nosacījumi:

Brīvs lekciju apmeklējums, obligāts praktisko darbu apmeklējums, sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi – patstāvīgie darbi un ieskaite.

Datorklasē pieejamā programmatūra, kas noderīga šī kursa mērķa sasniegšanai:

Quantum GIS (QGIS), Notepad++, OpenOffice.org, GIMP

Literatūra un citi informācijas avoti:

Kursa norise:

Nedēļa

Datums

Tēma

1.

8. februāris

Organizatoriskais darbs. Ievadnodarbība.

ĢIS, kā jēdziena izpratne. Telpiskā un atribūt informācija.

Datu veidi. Mērvienības. Datu pieraksts datorā.

2.

15. februāris

Datu telpiskais dalījums, izcelsme un ieguve. Reālās pasaules modeļa pamatvienības – objekti. Metadati. Datu standarti. Objektu klasifikatori.

Rastrkartes un vektorkartes, virsmas modeļi.

3.

22. februāris

Projekcijas un koordinātu sistēmas. Kartogrāfijas pamati. Sugu uzskaites. Kvadrātu tīkli. Augteņu kartēšana.

Praktiskais darbs: Iepazīšanās ar QGIS. Slaņi, rastrkartes un vektorkartes.

4.

1. marts

Digitālo karšu uzbūve.

Praktiskais darbs: Iepazīšanās ar QGIS. Projekta un atsevišķu slānu koordinātu sistēmas, WMS, vektorkaršu simboloģija. QGIS projekta pārnešana no viena datora uz citu.

5.

8. marts

Rastrkaršu simboloģija. Virtuālās kartes.

Praktiskais darbs: Daudzkanālu virtuālās kartes.

Rastrkaršu piesaiste koordinātām.

Praktiskais darbs: Rastra kartes piesaiste koordinātām uzdot stūra koordinātas.

6.

15. marts

Praktiskais darbs: Slāņu redzamība atkarībā no mēroga..

Praktiskais darbs: Rastra kartes piesaiste koordinātām pēc atpazīstamiem punktiem.

Videopamācības: ieskenētā attēla pirmapstrāde, atsauces karšu pievienošana no WMS servera, iesiešana koordinātās, world faila izveide.

7.

22. marts

Praktiskais darbs: Skenētu karšu malu apstrāde.

Daļas izgriešana no rastrkartes (zinot stūra koordinātas, no vairākiem failiem vienlaicīgi zinot stūra koordinātas, izmantojot peli, izmantojot masku).

8.

29. marts

Lieldienu brīvdienas

9.

5. aprīlis

Topoloģija.

Praktiskais darbs: Nepieciešamo objektu ieciparošana.

10.

12. aprīlis

Quantum GIS” izstrādātāju sanāksme Valmierā.

11.

19. aprīlis

Failu formāti. Informācijas apmaiņa.

Praktiskais darbs: Atdalīta teksts kā punktveida objektu avots.

Praktiskais darbs: MIF failu pielietojums.

Praktiskais darbs: Atdalīta teksta slānis ar WKT ģeometrijas lauku.

12.

26. aprīlis

Atribūtdatubāzes.

Praktiskais darbs: Informācijas nolasīšana no rastra faila.

Videopamācības: attēla iegūšana, iesiešana koordinātās, informācijas nolasīšana noteiktos punktos, informācijas pārnese no punktiem uz daudzstūriem.

Praktiskais darbs: Atribūt dati (shape failu datu bāze).

Praktiskais darbs: Datu atlase.

Videopamācības: Datu atlase pēc atrašanās vietas un noteiktām pazīmēm.

Vairāku datubāzu apvienošana.

13.

3. maijs

Karšu izveide un noformēšana.

14.

10. maijs

Darbības ar vektorkartēm.

Praktiskais darbs: Koordinātu sarakstu izveide no shape failiem.

Praktiskais darbs: Karšu noformēšana.

15.

17. maijs

Praktiskais darbs: Kartes sagatavošana izdrukai.

16.

24. maijs

Ieskaite.

Publiski pieejamas kartes un dati.

Attālā izpēte. GPS.


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
Pamatlapa BF Datorklase Sākums Raksti mums
Lappusi
«Apsveikums.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.09.15-10:14
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.