Bioloģija Internetā (SDSK2073, 2 kredītpunkti, 32 ak.st.)


Sākumlapa ŠĪS LAPPUSES SATURS CAUR UN CAUR IR ATKARĪGS NO JAUTĀJUMIEM UN IEROSINĀJUMIEM, KURUS JŪS IESŪTĪSIET.
Uzklikšķini šeit -»

Kursa ceļvedis

2014./2015. akadēmiskā gada rudens semestris

Pasniedzējs:

Kārlis Kalviškis, datorpasts: karlis.kalviskis@lu.lv

Norises laiks un vieta:

Otrdienās no 12:30 līdz 14:00, 14. auditorijā.

Konsultācijas:

Kā forums e-studiju vidē (http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=1532)

Kursa mērķis:

Iepazīstināt studentus ar Interneta iespējām, iemācīt viņus publicēt Internetā savus materiālus.

Studentu iegūtās zināšanas un prasmes:

 • iegūst priekšstatu par resursiem Internetā, kas sastīti ar Bioloģiju, un to izmantošanu;
 • iegūst iemaņas bioloģiskas informācijas meklēšanai Internetā;
 • prot noformēt savus darbus atbilstoši HTML valodas prasībām;
 • prot sagatavot attēlus piemērotus Interneta prasībām;
 • prot publicēt Internetā savus materiālus.

Kursa norises forma:

Lekcijas apvienojumā ar praktiskajiem darbiem. Sarakste, izmantojot datorpastu.

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai:

 • Jābūt priekšzināšanām datorlietošanā
 • Biol1190, Ievads studijās [Biol B]
 • Biol2115, Kursa darbs [Biol B]

Ieskaites par kursu iegūšanas nosacījumi:

Jāizveido atbilstoši prasībām tīmekļa lapu kopa un tā jāievieto norādītajā serverī. Lai varētu kārtot ieskaiti, ir jābūt izpildītiem visiem mājas darbiem. Ieskaites laikā studentam ir jāprot izdarīt izmaiņas savās lapās, kā arī sameklēt nepieciešamo informāciju internetā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai.

Vērtēšanas nosacījumi.

Datorklasē pieejamā programmatūra, kas noderīga šī kursa mērķa sasniegšanai:

 • Tīmekļa pārlūki:
  Mozilla SeaMonkey, Mozilla FireFox, Opera, Microsoft Internet Explorer, Midori, SRWare Iron;
 • Tīmekļa lapu redaktori:
  Mozilla Seamonkey Composer, BlueGriffon, MapThis;
 • Vienkārši teksta redaktori:
  Notepad++, Geany;
 • Attēlu apstrāde:
  GIMP;
 • Failu ievietošana serverī:
  FAR Manager, WinSCP, FileZilla.

Literatūra un citi informācijas avoti:

Kursa norise:

Kurss šajā semestrī nenotiek!!!
[ICS formātā]

Nedēļa

Datums

Tēma

1.

2. septembris

Ievadnodarbība. Organizatoriskais darbs

Datoru adreses, datu pārraides protokoli. VPN.

Komandrinda, noderīgas komandas, kuras saistītas ar TCP/IP (ping; nslookup; ipconfig; ifconfig).

Lapu adreses. URL (Uniform Resource Locator).

Tīmekļa pārlūkprogrammas – īss pārskats. Pārlūku izvēle.

2.

9. septembris

Pārlūkprogrammu pielāgošana savām vajadzībām.

Drošība internetā. Sīkprogrammas (skripti), cepumi (Cookies). Zvejošana (phishing). Javascript, Java, Flash.

Datorpasta adrese un mēstules.

Kodu tabulas.

3.

16. septembris

Meklētāji. Pieprasījumu pareizrakstība (Fluid Dynamics, Google, LUIS). Attēlu krātuves.

Kā atrast lapas, kuru vairs nav. (URL labošana, meklētājos saglabātās versijas, Interneta arhīvs)

Grāmatzīmes. Galvenās atšķirības starp Seamonkey, Firefox, Opera un MS Internet Explorer tīmekļa lapu adrešu pierakstīšanas veidiem.

Atrasto materiālu saglabāšana (SeaMonkey, FireFox, Opera, Internet Explorer, WebHTTrack, wget, curl).

Dažādie lapu saglabāšanas veidi (kā teksta fails, kā lapu bez attēliem u.c objektiem, kā lapu kopā ar attēliem u.c. objektiem, kā tīmekļa arhīvu).

Iepazīties ar iespēju kopēt lapu kopas izmantojot WinHTTrack Web copier programmu.
Programas apraksts (angļu valodā). Lietošanas norādījumi (angļu valodā).

Attēlu iegūšana no tīmekļa. Attēlu apgrūtināta ieguve.

Mājas darbs: Saglabāt tīmeklī atrastu HTML dokumentu.

4.

23. septembris

Tīmeklī publicējamo materiālu veidi.

Dažādi dokumentu formāti (PDF, MS Office, ODF).

Pikseļi un vektori.

Vektorattēli (HTML 5, Scalable Vector Graphics (SVG), Flash (SWF)).

Tīmeklī izmantojamie rastrattēlu failu formāti. Dažādas kompresijas pakāpes '*.jpg' failos. Attēla kropļojumi, faila izmērs uz diska un attēla izmērs atmiņā.

Mājas darbs: Rastrattēlu saglabāšana dažādos failu formātos.

5.

30. septembris

Attēlu iegūšana no elektroniskām tabulām. Copy/Paste priekšrocības un trūkumi. Ekrāna kopēšanas iespējas. '*.png', '*.gif' un '*.jpg' formātu piemērotība grafiku saglabāšanai. Izmantotais krāsu skaits grafikos.

Attēlu iegūšana no tipogrāfiskiem materiāliem. Tipogrāfiskais režģis.

Attēlu retušēšana. Gaišuma un kontrasta maiņa. Pikseļu sapludināšana. Attēla asuma uzlabošana. Attēla izmēra maiņa. Klonēšanas rīks.

Rastrattēlu apstrāde – slāņi, kanāli, tekstu pievienošana.

„Kustīgi” attēli.

Mājas darbs: Elektroniskās tabulā izveidota grafika pārveide par rastra attēlu.

Mājas darbs: Rastrattēlu papildināšana ar uzrakstiem.

6.

7. oktobris

Ko redzi, to dabū tipa redaktori. Iepazīšanās ar «SeaMonkey» kā HTML lappušu veidošanas programmu. HTML pamati.

Kodu tabulas veidojot lapas.

Failu nosaukumi – atstarpes (problēmas ar ftp), nelatīņu burti.

Pieslēgšanās ftp serverim, datu pārkopēšana no vietējā diska uz ftp serveri (FAR Manager, WinSCP, FileZilla).

«FAR Manager» kā ftp klients
«WinSCP» kā ftp klients
«File Zilla» kā ftp klients

Vienkāršu lapu, kurās ir atsauce vienai uz otru, izveide. Relatīvās un absolūtās atsauces.

Attēlu ievietošana.

Lapu noformējums (pamatnes un teksta krāsa).

Pamatnes attēli, pamatnes krāsas saskaņošana ar pamatnes attēliem.

7.

14. oktobris

Satura rādītāja izveide. Iezīmes.

Rāmji (Frames), to priekšrocības un trūkumi. Rāmju izveide.

8.

21. oktobris

Tabulas, to izmantošana.

«IrfanView» izmantošana attēlu sagatavošanai fotoalbuma izveidei.

Mājas darbs: Vienkārša fotoalbuma izveide.

9.

28. oktobris

Lapu papildināšana ar servera puses iekļāvumiem (SSI – Server Side Includes). SSI izmantošana labošanas datumu pierakstam. Vienots lapu noformējums.

10.

4. novembris

Stili, stilu lapas (stilu izveide un pielietojums, iebūvētie stilu, to izskata pārveide, klases, id, lapas satura grupēšana (<DIV>, <SPAN>)).

11.

11. novembris

Stili, stilu lapas (A:link A:visited :hower, saraksti, tabulas, attēli, objektu izkārtojums, rāmji (frames) teksta redaktora izpratnē, dažādu simbolu kā attēlu iekļaušana tekstā).

Mājas darbs: Stilu lapu izveide.

18. novembris

Latvijas dzimšanas diena

12.

25. novembris

Stili, stilu lapas.

13.

2. decembris

Lapu automātiska pāradresācija.

Parametrs BASE.

Lapu izpētes rīki (Dragonfly, Firebug, Elements).

Norāžu pārbaude ar HTTrack.

14.

9. decembris

Esošo tekstu pielāgošana interneta vajadzībām. Kodu tabulu nomaiņa.

Markdown.

RegEx.

15.

16. decembris

Aktīvie attēlu apgabali (Image maps).

Noslēgumnodarbība. Pārrunas par kursa ietvaros apskatītām tēmām – iespēja noskaidrot neskaidros jautājumus.


priede.bf.lu.lv Bioloģijas fakultāte Datorklase Sākumlapa
Pamatlapa BF Datorklase Sākums
Lappusi
«Apsveikums.shtml»
veidoja
karlo@lanet.lv
2014.08.29-07:08
Lapa ir publicēta ar    CC    BY–SA    3.0 licenci. Ja lapā ir ietvertas daļas uz kurām attiecas cita licence, tas norādīts atsevišķi lapas tekstā.