http://biodiver.bio.ub.es/veganaweb/main/?section=../veganapackage/license.jsp

B-VegAna
Análisis de Vegación y Biodiversidad
Biodiversity and Vegetation Analysis


Licencia

INFORMACIÓ A L'USUARI
Llegeixi atentament el següent acord de Llicència d'Ús. La instal·lació o ús del software proporcionat amb aquest acord suposa que Vostè accepta els termes del mateix.

1. CONTINGUT DE LA LLICÈNCIA
L'usuari obtindrà el software i la documentació amb el dret intransferible i no exclusiu d'ús. L'abast d'aquest dret queda exclusivament determinat pels termes i condicions establerts en aquest acord. Qualsevol altre ús o explotació queden exclosos. Si alguna de les clàusules d'aquesta llicència no s'ajusta a la legalitat quedarà anul·lada però la resta de la llicència mantindrà el seu efecte.

2. CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA
Segons els termes d'aquest acord, se li atorga a Vostè una llicència no exclusiva i no transferible que li permetrà fer ús i reproduir el programa pel seu ús personal o intern, sempre i quan totes i cada una de les còpies realitzades continguin tots els avisos de propietat sense modificacions, incloent aquest acord de llicència. Aquesta llicència no inclou el dret a rebre cap suport tècnic, actualitzacions o qualsevol altre servei.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El programa i els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual són propietat de X.Font, M. de Cáceres i R. García i estan protegits per les lleis espanyoles de Propietat Intel·lectual i per les disposicions dels tractats internacionals que es puguin aplicar.

4. RESTRICCIONS
Vostè reconeix i acorda que no podrà: (a) modificar o crear cap producte derivat del programa o els seus documents; (b) intentar descompilar, fer enginyeria inversa o intentar derivar el codi font del programa; (c) redistribuir, gravar, vendre, arrendar o llogar cap part del programa a un tercer; o (d) retirar o modificar qualsevol marca registrada, logotip o qualsevol altre avís, llegenda, símbol o etiqueta de propietat continguda en el programa o producte.

5. GARANTIA LIMITADA
Aquest programa i la documentació relacionada es proporcionen "com són", sense garanties ni condicions de cap tipus, expresses o implícites, incloent, però sense limitar-se a, les garanties i condicions de comerciabilitat, idoneïtat per a una determinada finalitat i absència d'infracció. Vostè assumeix tot risc que sorgeixi de l'ús o rendiment d'aquest programa.

6. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
El llicenciatari serà responsable de qualsevol mal o pèrdua d'utilitat del software i assumeix totalment el risc d'instal·lar i provar el software. El propietari del software, a l'empara de la llei, no ofereix cap altre garantia, ni explícita ni implícita, ni estatutària ni cap altre, respecte al manual i al software del programa i en cap cas serà responsable de pèrdues directes o indirectes, incidentals o consecuencials, que resultin de qualsevol defecte del software, inclòs quan s'hagi notificat la possibilitat d'aquestes pèrdues. El propietari del software no es farà responsable dels costos dels serveis de reparació que hagin de ser efectuats per l'ús del software.


Licencia

Esta traducción no es oficial. Legalmente hablando, la versión original (en Catalán) es la que especifica los términos reales de distribución para el software y la documentación.

INFORMACION AL USUARIO
Lea atentamente el siguiente acuerdo de Licencia de Uso. La instalación o uso del software proporcionado con este acuerdo supone que Usted acepta los términos del mismo.

1. CONTENIDO DE LA LICENCIA
El usuario obtendrá el software y la documentación con el derecho intransferible y no exclusivo de uso. El alcance de este derecho queda exclusivamente determinado por los términos y condiciones establecidos en este acuerdo. Cualquier otro uso o explotación quedan excluidos. Si alguna de las cláusulas de esta licencia no se ajusta a la legalidad quedará anulada pero el resto de la licencia mantendrá su efecto.

2. CONCESION DE LICENCIA
Según los términos de este acuerdo, se le otorga a Usted una licencia no exclusiva y no transferible que le permitirá usar y reproducir el programa para uso personal o interno, siempre y cuando todas y cada una de las copias realizadas contengan todos los avisos de propiedad sin modificaciones, incluyendo este acuerdo de licencia. Esta licencia no incluye el derecho a recibir ningún soporte técnico, actualizaciones o cualquier otro servicio.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL
Tanto el programa, como los correspondientes derechos de propiedad industrial o intelectual son propiedad de X. Font, M. de Cáceres y R. García y están protegidos por las leyes españolas de Propiedad Intelectual y por las disposiciones de los tratados internacionales que sean de aplicación.

4. RESTRICCIONES
Usted reconoce y acuerda que no podrá: (a) modificar o crear ningún producto derivado del programa o sus documentos; (b) intentar descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa o intentar derivar el código fuente del programa; (c) redistribuir, gravar, vender, arrendar o alquilar ninguna parte del programa a un tercero; o (d) retirar o alterar cualquier marca registrada, logotipo o cualquier otro aviso, leyenda, símbolo o etiqueta de propiedad contenida en el programa o producto.

5. GARANTÍA LIMITADA
Este programa y la documentación relacionada se proporcionan "tal cual" sin garantía ni condición de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías y condiciones de comerciabilidad, idoneidad para un determinado fin y ausencia de infracción. Usted asume todo riesgo que surja de la utilización o del rendimiento de este programa.

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
El licenciatario será responsable de cualquier daño o perdida de utilidad del software y asume totalmente el riesgo de instalar y probar el software. El propietario del software, al amparo de la ley, no ofrece ninguna otra garantía, ni explícita ni implícita, ni estatutaria ni ninguna otra, respecto al manual y al software del programa y en ningún caso será responsable de pérdidas directas o indirectas, incidentales o consecuenciales, que resulten de cualquier defecto del software, incluso cuando se haya avisado de la posibilidad de dichas pérdidas. El propietario del software no se hará responsable de los costos de los servicios de reparación que deban ser efectuados por el uso del software.


License

This translation is not official. Legally speaking, it is the original (Catalan) version that specifies the actual distribution terms for the software and documentation.

USER INFORMATION: Please read this license agreement carefully. By installing or using this software, the user accepts and agrees to become bound by the terms and conditions of this license.

1. CONTENTS OF THE AGREEMENT
The user will get the accompanying software and documentation with a granted non-exclusive and non-transferable license for internal use only. The scope of such right of use shall be exclusively governed by the terms and conditions set forth in this agreement. Any other extensive use or exploitation shall be excluded. If any provision in this Agreement should be held illegal it shall be severed from this Agreement but other provisions shall remain in full force and effect.

2. LICENSE GRANT
In agreement with the terms of this document, the Supplier grants you a non-exclusive and non-transferable license to reproduce and use this software for personal or internal purposes, always and when all and every one of the provided copies contain all the original proprietary notices, including this license. This license does not entitle the Licensee to receive a technical support, enhancements, updates of the Product or any other services.

3. PROPRIETARY RIGHTS
The software, industrial and intellectual property rights of the Product shall remain in the hands of X. Font, M. de Cáceres and R. García and are protected under Spanish Intellectual Property rights and other applicable international treaties.

4. RESTRICTIONS
You acknowledge and agree that you will not: (a) modify or create any derivative works of the Product or documentation; (b) decompile, disassemble, reverse engineer, or otherwise attempt to derive the source code of the Product; (c) redistribute, encumber, sell, rent, lease, sublicense, or otherwise transfer rights of the Product; or (d) remove or alter any trademark, logo, copyright or other proprietary notices, legends, symbols or labels in the Product;

5. LIMITED WARRANTIES
This software, as well as its related documentation is provided "as is" without warranty of any kind, express or implied, this includes the inexistence of warranties that it is merchantable, fit for a particular purpose or non-infringing. Furthermore, you assume any risks that could arise from the utilisation or from the performance of this program.

6. LIMITATION OF LIABILITY
The licensee will be liable for any damage or loss of function of the software and assumes all the risks derived from its installation and testing.
The owners of the software, to the maximum extent permitted by applicable law, do not give any warranty, neither explicit nor implicit nor of any other kind in reference to the software and documentation, and in no event will be liable for any lost revenue, profit or data, or for special, indirect, consequential, incidental or punitive damages arising from or related to the use of the software, even if the owners have been warned about the possibility of such damages. The owners of the software will not be liable for the costs of technical support arising from the use of the software.